Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

HTML5 canvas full-screen and full-page

0 votes
16 views

HTML5 canvas full-screen and full-page

asked Oct 2, 2018 in Web by dtlong (11,160 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

Code to make canvas occupy full page :

// Get the canvas element form the page
var canvas = document.getElementById("canvas");
 
/* Rresize the canvas to occupy the full page, 
  by getting the widow width and height and setting it to canvas*/
 
canvas.width = window.innerWidth;
canvas.height = window.innerHeight;
 
//Done! Enjoy full page canvas!

Code to make canvas element to occupy full-screen :

// Get the canvas element form the page
var canvas = document.queryselector('canvas');
 
function fullscreen(){
      var el = document.getElementById('canvas');
 
      if(el.webkitRequestFullScreen) {
        el.webkitRequestFullScreen();
      }
     else {
       el.mozRequestFullScreen();
     }      
}
 
canvas.addEventListener("click",fullscreen)
answered Oct 2, 2018 by dtlong (11,160 points)
...