Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

[PHP] Uppercase function for unicode string

0 votes
16 views
[PHP] Uppercase function for unicode string
asked Nov 1, 2018 in Web by dtlong (10,710 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

string mb_strtoupper ( string $str [, string $encoding = mb_internal_encoding() ] )

Hàm strtoupper() chỉ Upper được các chuỗi không có dấu. Còn đối với dấu thì nó vẫn giữ nguyên.

Ví dụ:

châu đốc ---> CHâU đốC

Để upper được text có dấu thì có hàm mb_strtoupper()

Lúc này châu đốc ---> CHÂU ĐỐC

answered Nov 1, 2018 by dtlong (10,710 points)
...