Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

How to Extract Year from DATE in POSTGRESQL

0 votes
7 views
asked Nov 7, 2018 in Database by dtlong (10,710 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

Try

select date_part('year', your_column) from your_table;

or

select extract(year from your_column) from your_table;
--
https://stackoverflow.com/questions/36203613/how-to-extract-year-from-date-in-postgresql
answered Nov 7, 2018 by dtlong (10,710 points)
...