Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Update Sequence in PostgreSQL

0 votes
8 views
Update Sequence in PostgreSQL
asked Nov 15, 2018 in Database by dtlong (10,710 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

ALTER SEQUENCE userquyen_id_seq RESTART;

SELECT setval('userquyen_id_seq', 13, true);

SELECT COUNT("id") FROM "userquyen";

answered Nov 15, 2018 by dtlong (10,710 points)
...