Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

SQL Update Replace

0 votes
13 views
asked Nov 21, 2018 in Database by dtlong (11,520 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

SQL Update Replace

UPDATE quantrac_thongso

SET mahs = REPLACE(mahs, '?model=Env.ViewModels.QuanTracViewModel', '')

WHERE id >43702;

answered Nov 21, 2018 by dtlong (11,520 points)
...