Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

MySQL select random records

0 votes
11 views
asked Nov 21, 2018 in Database by dtlong (11,520 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

MySQL select random records using ORDER BY RAND()

  • The RAND() function generates a random value for each row in the table.
  • The ORDER BY clause sorts all rows in the table by the random number generated by the RAND() function.
  • The LIMIT clause picks the first row in the result set sorted randomly.
answered Nov 21, 2018 by dtlong (11,520 points)
...