Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

How do you run a .bat file from PHP?

0 votes
15 views
How do you run a .bat file from PHP?
asked Dec 7, 2018 in Web by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

You might need to run it via cmd, eg:

system("cmd /c C:[path to file]");
--
https://stackoverflow.com/questions/835941/how-do-you-run-a-bat-file-from-php
answered Dec 7, 2018 by dtlong (11,580 points)
...