Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

How to disable warning and notice by php.ini

0 votes
365 views

How to disable warning and notice by php.ini

asked Jan 16 in Web by dtlong (11,520 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
<?php
// Turn off all error reporting
error_reporting(0);
?>

Other interesting options for that function:

<?php

// Report simple running errors
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);

// Reporting E_NOTICE can be good too (to report uninitialized
// variables or catch variable name misspellings ...)
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE);

// Report all errors except E_NOTICE
// This is the default value set in php.ini
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);

// For PHP >=5.3 use: E_ALL & ~E_NOTICE

// Report all PHP errors (see changelog)
error_reporting(E_ALL);

// Report all PHP errors
error_reporting(-1);

// Same as error_reporting(E_ALL);
ini_set('error_reporting', E_ALL);

?>
---
https://stackoverflow.com/questions/28736293/how-to-disable-warning-and-notice-by-php-ini
answered Jan 16 by dtlong (11,520 points)
...