Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

get size of json object

0 votes
115 views asked Jan 18 in Web by dtlong (11,520 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
<script type="text/javascript">

  var myObject = {'name':'Kasun', 'address':'columbo','age': '29'}

  var count = Object.keys(myObject).length;
  console.log(count);
</script>
answered Jan 18 by dtlong (11,520 points)
...