Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Facebook Script remove Saved

0 votes
19 views
Facebook Script remove Saved
asked Feb 11, 2019 in Khác by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

var elm = document.querySelectorAll('._3a7p');
for (var i = 0; i < elm.length; i++) {
elm[i].click();
}

answered Feb 11, 2019 by dtlong (11,580 points)
edited Feb 11, 2019 by dtlong
...