Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Postgres: SQL to list table foreign keys

0 votes
27 views
asked Feb 14, 2019 in Database by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
SELECT
  tc.table_schema, 
  tc.constraint_name, 
  tc.table_name, 
  kcu.column_name, 
  ccu.table_schema AS foreign_table_schema,
  ccu.table_name AS foreign_table_name,
  ccu.column_name AS foreign_column_name 
FROM 
  information_schema.table_constraints AS tc 
  JOIN information_schema.key_column_usage AS kcu
   ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name
   AND tc.table_schema = kcu.table_schema
  JOIN information_schema.constraint_column_usage AS ccu
   ON ccu.constraint_name = tc.constraint_name
   AND ccu.table_schema = tc.table_schema
WHERE tc.constraint_type = 'FOREIGN KEY' AND tc.table_name='mytable';
https://stackoverflow.com/questions/1152260/postgres-sql-to-list-table-foreign-keys
answered Feb 14, 2019 by dtlong (11,580 points)
...