Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

PostgreSQL get comment of column

0 votes
31 views
PostgreSQL get comment of column

Retrieving Comments from a PostgreSQL DB
asked Feb 15, 2019 in Database by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
SELECT
  cols.column_name,
  (
    SELECT
      pg_catalog.col_description(c.oid, cols.ordinal_position::int)
    FROM
      pg_catalog.pg_class c
    WHERE
      c.oid = (SELECT ('"' || cols.table_name || '"')::regclass::oid)
      AND c.relname = cols.table_name
  ) AS column_comment
FROM
  information_schema.columns cols
WHERE
  cols.table_catalog  = 'your_database'
  AND cols.table_name  = 'your_table'
  AND cols.table_schema = 'your_schema';

Ví dụ:

SELECT
    cols.column_name,
    (
        SELECT
            pg_catalog.col_description(c.oid, cols.ordinal_position::int)
        FROM
            pg_catalog.pg_class c
        WHERE
            c.oid = (SELECT ('"' || cols.table_name || '"')::regclass::oid)
            AND c.relname = cols.table_name
    ) AS column_comment
FROM
    information_schema.columns cols
WHERE
    cols.table_catalog    = 'quanly_showrom'
    AND cols.table_name   = 'dm_khachhang'
    AND cols.table_schema = 'public';

https://stackoverflow.com/questions/343138/retrieving-comments-from-a-postgresql-db

answered Feb 15, 2019 by dtlong (11,580 points)
...