Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

List dates between two dates in Moment js

0 votes
31 views
List dates between two dates in Moment js
asked Mar 6 in Web by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
<html>
    <head>
        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.18.1/moment.min.js"></script>
        <script>
            var a = moment('2013-01-01');
            var b = moment('2013-06-01');
            
            // If you want an exclusive end date (half-open interval)
            for (var m = moment(a); m.isBefore(b); m.add(1, 'days')) {
              console.log(m.format('YYYY-MM-DD'));
            }
            
            // If you want an inclusive end date (fully-closed interval)
            for (var m = moment(a); m.diff(b, 'days') <= 0; m.add(1, 'days')) {
              console.log(m.format('YYYY-MM-DD'));
            }
            
            
            var data = [];
            var price = 1000;
            var quantity = 30000;
            for (var i = 0; i < 300; i++) {
                price += Math.round((Math.random() < 0.5 ? 1 : -1) * Math.random() * 100);
                quantity += Math.round((Math.random() < 0.5 ? 1 : -1) * Math.random() * 1000);
                data.push({
                    date: new Date(2000, 1, i),
                    price: price,
                    quantity: quantity
                });
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        
    </body>
</html>

--

https://stackoverflow.com/questions/23795522/how-to-enumerate-dates-between-two-dates-in-moment/23796060
answered Mar 6 by dtlong (11,580 points)
...