Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Get the index of the object inside an array, matching a condition

0 votes
25 views
Get the index of the object inside an array, matching a condition
asked Mar 7 in Web by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
a = [
  {prop1:"abc",prop2:"qwe"},
  {prop1:"bnmb",prop2:"yutu"},
  {prop1:"zxvz",prop2:"qwrq"}];
    
index = a.findIndex(x => x.prop2=="yutu");

console.log(index);

https://stackoverflow.com/questions/15997879/get-the-index-of-the-object-inside-an-array-matching-a-condition

answered Mar 7 by dtlong (11,580 points)
...