Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Javacript check value in Object Array

0 votes
68 views
Javacript check value in Object Array
asked Mar 7, 2019 in Web by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

function contains(arr, key, val) {
            // /console.log(contains(arr, "name", "Blofeld")); //true
            for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
                if(arr[i][key] === val) return true;
            }
            return false;
        }

answered Mar 7, 2019 by dtlong (11,580 points)
...