Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Download YouTube video using Python to a certain directory

0 votes
31 views
Download YouTube video using Python to a certain directory
asked Mar 9, 2019 in Khác by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
from pytube import YouTube
import os

def downloadYouTube(videourl, path):

  yt = YouTube(videourl)
  yt = yt.streams.filter(progressive=True, file_extension='mp4').order_by('resolution').desc().first()
  if not os.path.exists(path):
    os.makedirs(path)
  yt.download(path)

downloadYouTube('https://www.youtube.com/watch?v=zNyYDHCg06c', './videos/FindingNemo1')

https://stackoverflow.com/questions/40713268/download-youtube-video-using-python-to-a-certain-directory

answered Mar 9, 2019 by dtlong (11,580 points)
...