Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Get all tileLayers from L.map object in Leaflet

0 votes
45 views asked May 4, 2019 in WebGIS by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

4

Try the Map class's eachLayer() method:

var layers = [];
map.eachLayer(function(layer) {
    if( layer instanceof L.TileLayer )
        layers.push(layer);
});

For complex cases you would end up writing your own layer switcher, and I don't see anything wrong with that. The Leaflet library aims to provide a minimum of core functions for an interactive map. If you need a bigger, all-in-one solution, try OpenLayers.

answered May 4, 2019 by dtlong (11,580 points)
selected May 4, 2019 by dtlong
...