Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

How to unset/delete a JavaScript variable?

0 votes
31 views
How to unset/delete a JavaScript variable?
asked May 4, 2019 in Web by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

To unset a variable in JavaScript, use the undefined. After that, use delete operator to completely remove it.

Let’s try the code snippet again.

var str = Demo Text”;
window.onscroll = function() {
  var y = this.pageYOffset;
  if(y > 200) {
   document.write(nxt);
   nxt = undefined; // unset
   delete(nxt); // this removes the variable completely
   document.write(nxt); // the result will be undefined
  }
}
answered May 4, 2019 by dtlong (11,580 points)
...