Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Get comments from tables PostgreSQL

0 votes
80 views
Get comments from tables PostgreSQL
asked May 8, 2019 in Database by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
SELECT c.table_schema,c.table_name,c.column_name,pgd.description
FROM pg_catalog.pg_statio_all_tables as st
  inner join pg_catalog.pg_description pgd on (pgd.objoid=st.relid)
  inner join information_schema.columns c on (pgd.objsubid=c.ordinal_position
    and  c.table_schema=st.schemaname and c.table_name=st.relname)
WHERE c.table_name='cong_hientrang_table' and c.table_schema='congtrinh';
http://paginaswebpublicidad.com/questions/16126/lay-cac-nhan-xet-tu-mot-db-postgresql
https://stackoverflow.com/questions/343138/retrieving-comments-from-a-postgresql-db
answered May 8, 2019 by dtlong (11,580 points)
...