Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Connect ArcMap to PostgreSQL database on other than default port

0 votes
47 views asked May 14, 2019 in GIS by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

0

what I had to do is

1.edit the pg_hba.conf add a row (may not be necessary)

host all all 0.0.0.0/0 trust

2.

when connecting to arc using the add database connection. in the instance box I typed "computer name,port" so in my case arcserver,5433

--

https://gis.stackexchange.com/questions/253061/connect-arcmap-to-postgresql-database-on-other-than-default-port

answered May 14, 2019 by dtlong (11,580 points)
...