Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Using regex to remove link but keep anchor text

0 votes
140 views

Using regex to remove link but keep anchor text

asked May 24, 2019 in Web by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

<?php
$str = 'PHPZAG PHP <a href="https://www.phpzag.com/" title="PHP">TUTORIALS</a> AND ARTICLES.';
echo preg_replace('#<a.*?>([^>]*)</a>#i', '$1', $str);
?>

https://www.phpzag.com/php-using-regex-to-remove-link-but-keep-anchor-text/

answered May 24, 2019 by dtlong (11,580 points)
...