Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Get current zoom level from QGIS map canvas

0 votes
26 views asked Jun 7 in GIS by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
import math
scale=iface.mapCanvas().scale()
dpi=iface.mainWindow().physicalDpiX()
maxScalePerPixel = 156543.04
inchesPerMeter = 39.37
zoomlevel = int(round(math.log( ((dpi* inchesPerMeter * maxScalePerPixel) / scale), 2 ), 0))
print zoomlevel
https://gis.stackexchange.com/questions/268890/get-current-zoom-level-from-qgis-map-canvas
answered Jun 7 by dtlong (11,580 points)
...