Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Js Replace all

0 votes
74 views
Js Replace all
asked Jun 10, 2019 in Web by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
var newText = "the cat looks like a cat".split('cat').join('dog');
https://stackoverflow.com/questions/1144783/how-to-replace-all-occurrences-of-a-string-in-javascript
answered Jun 10, 2019 by dtlong (11,580 points)
...