Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

CSS scrollbar

0 votes
35 views
asked Jul 25, 2019 in Web by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
body {
  padding: 10px;
}

ul {
  max-height:150px;
  overflow:scroll;
}

::-webkit-scrollbar {
  -webkit-appearance: none;
  width: 10px;
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
  border-radius: 5px;
  background-color: rgba(0,0,0,.5);
  -webkit-box-shadow: 0 0 1px rgba(255,255,255,.5);
}
https://stackoverflow.com/questions/35663653/make-a-scrollbar-always-visible-in-a-div-chrome
answered Jul 25, 2019 by dtlong (11,580 points)
...