Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Uninstall visual studio code in windows

0 votes
17 views
asked Sep 19, 2019 in Khác by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes

Easy way to remove it

Step1: to find VSCode path
Example: C:\Users\Willie\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code

enter image description here

Step2: to run unins000.exe

enter image description here

https://stackoverflow.com/questions/47689536/uninstall-visual-studio-code-in-windows

answered Sep 19, 2019 by dtlong (11,580 points)
...